Zgodnie z aktualnym regulaminem utrzymania czystości i porządku, od 1.01.2020 r. na terenie naszej gminy obowiązuje zbiórka odpadów z podziałem na 5 frakcji: papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne, bio oraz odpady niesegregowane.